Kullanım Şartları

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”), Qpien Yazılım Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”, “Biz”, “Bizim”, “Qpien”)’ye ait olan ve www.qpien.com ve app.qpien.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı”, “Kullanıcılar”, “Müşteri”, “Siz”) ve Tüzel Kişi’nin Temsilcisi (“Yetkili Kişi”) olarak kaydolan kişi arasında akdedilmektedir.

1. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Sözleşme, Kullanıcı tarafından elektronik ortamda kayıt sürecinde kabulü ile birlikte yürürlüğe girecek olup, taraflarca Sözleşme’de belirtilen usuller doğrultusunda sona erdirilmediği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

2. Sözle şme’nin Konusu ve Kapsam

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), Qpien Yazılım Teknolojileri A.Ş. (“Şirket”, “Biz”, “Bizim”, “Qpien”) ile www.qpien.com ve app.qpien.com adresinde yer alan siteye (“Site”) kullanıcı (“Kullanıcı”, “Kullanıcılar”, “Müşteri”, “Siz”) ve Tüzel Kişi’nin temsilcisi olarak kaydolan kişiler arasındadır. İşbu Sözleşme, Kullanıcı tarafından, Site üzerinden erişilen bulut tabanlı yazılım (“Uygulama”, “app.qpien.com”) faydalanılmasına ve Kullanıcı tarafından Uygulama’ya yüklenen verilere (“İçerik”) ilişkin koşul ve şartlar ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi amacıyla akdedilmektedir. Site kapsamında Site ve Uygulama’nın kullanımına ilişkin qpien tarafından Kullanıcılar’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup, burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır.

3. Hesap Açma İşlemleri

3.1. Uygulama’nın kullanımı için Qpien tarafından Uygulama üzerinde Kullanıcı’ya özel üyelik hesabı açılmalıdır. Qpien, açılan hesaba ait kullanıcı adı, şifre ve müşteri kodundan oluşan hesap bilgilerini Kullanıcı’ya e-posta ve/veya telefon yolu ile bildirecektir.

3.2. Hesap kayıt formunda istenen bilgileri Kullanıcı’nın hatasız, eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. Bu konudaki olası bir hatanın soumluluğu Kullanıcı’ya aittir. Herhangi birşekilde bir kullanıcı kasten yanlış bilgi beyanında bulunduğu takdirde, gerçek bilgilerini sağlayana kadar, Qpien bu Kullanıcı’ya sağladığı Uygulama’yı durdurma hakkını saklı tutar

4. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1. Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Qpien tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgiler derhal güncellenmek zorundadır. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Site ya da Uygulama’ya erişim sağlanamamasından ve bunlardan faydalanılamamasından Qpien sorumlu değildir.

4.2. 4.2. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal yetkiye sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı’nın Site’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, Kullanıcı buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder. Gerektiği durumlarda Qpien Kullanıcı’dan işletme adına yetkili kişi olduğunu doğrulamasını isteyebilir. Bu durumda Kullanıcı statüsü ile hak ve yükümlülükler söz konusu işletmeye ait olacaktır.

4.3. Kullanıcı, tek bir Kullanıcı hesabı tesis etme hakkına sahip olup, Kullanıcı hesabının Qpien tarafından askıya alınması veya sona erdirilmesini takiben Kullanıcı tarafından aynı veya başka bilgiler kullanılarak ikinci bir hesap tesis edilmesi yasaktır. Qpien’in herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine tabi olarak Kullanıcı hesabının açılmasını reddetme hakkı ve kullanıcı sözleşmesini feshetme hakkı saklıdır.

4.4. Kullanıcı tarafından Site’ye erişim e-posta adresi ve şifresi kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin korunmasından Kullanıcı sorumlu olup, Site ve Uygulama üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiği kabul edilecek, bu faaliyetlerden doğan her türlü yasal ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Qpien’e bildirmek zorundadır.

4.5. Kullanıcı, Uygulama’yı yalnızca yasalara uygun faaliyetleri için kullanacağını, işbu Sözleşme, ekleri, yürürlükteki mevzuat ve Uygulama’ya ilişkin olarak Site’de öngörülen diğer hüküm ve koşullara uygun davranacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı, Uygulama ve Site’yi üçüncü kişilere hizmet sunmak için yetkili olduğu sürece üçüncü kişi adına kullanabilecektir. Kullanıcı bu kapsamda, söz konusu kişilerin de işbu Sözleşme ve kendisi için geçerli olan diğer tüm hükümlere uygun davranmasını sağlayacaktır.

4.6. Kullanıcı, muhtelif zamanlarda Uygulama’yı kullanması için üçüncü bir kişiyi(“Yetkilendirilmiş Kullanıcı”, “Personel Hesabı”, “Personel”) yetkilendirebilir. Personel’in kim olacağı ve Uygulama kapsamındaki yetki seviyesi Kullanıcı tarafından belirlenecektir. Kullanıcı, Yetkilendirilmiş Kullancılar’ın Uygulama’yı kullanmasından sorumlu olup Yetkilendirilmiş Kullanıcılar’ın Uygulama’ya erişimini her zaman kontrol edecek ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişim seviyesini her zaman ve bir nedene bağlı olmaksızın değiştirebilecek veya erişimini iptal edebilecektir. Kullanıcı ve Yetkilendirilmiş Kullanıcı arasında Uygulama’ya erişime ilişkin bir uyuşmazlık çıkması halinde Yetkilendirilmiş Kullanıcı’nın Uygulama veya İçerik’e erişimini ve erişim seviyesine ilişkin kararı Kullanıcı verecektir.

4.7. Kullanıcı tarafından paylaşılan İçerik Kullanıcı’nın mülkiyetinde olup İçerik’e ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Qpien, işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı tarafından kendisine sağlanan lisans kapsamında İçerik’i kullanma hakkını sahiptir. İçerik’e veya İçerik’in yol açabileceği kayıp veya zararlara ilişkin Qpien sorumlu tutulamayacaktır; sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hukuka uygunluk, İçerik’in doğruluğuna ilişkin olarak Qpien’in hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri iletişimi, müşteri bilgileri, mesajları,müşteri izni olmadan iletişime geçilmesi veya verilerinin kullanılması ve diğer hususlar hakkında ilgili mevzuata uygunluğun sağlanması direkt olarak Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, finansal düzenlemeler başta olmak üzere, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan gereksinimlere dayanarak İçerik’i Uygulama’dan ve sistemlerinden silebileceğini ve Qpien’inin, kayıp veriler de dahil olmak üzere bu kapsamda meydana gelebilecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul eder.

4.8. Kullanıcı; Qpien’in veya Uygulama’nın, üçüncü kişiler tarafından barındırılıyor olması halinde, bu üçüncü kişilerin bilgisayar ve ağ sistemlerinin güvenlik ve bütünlüğünü tehlikeye düşürecek faaliyetlerde bulunmayacağını; Uygulama’yı, Uygulama’nın, Site’nin veya hizmetlerin sunulduğu diğer sistemlerin işlerliğine veya Uygulama ve Site’den faydalanan diğer kullanıcıların bunlardan faydalanmasına engel olacak veya bunlara zarar verecek şekildeveya hatalı kullanmamayı; Uygulama’nın barındırıldığı bilgisayar sistemlerine veyaUygulama’ya kendisine tanınan erişim kapsamı dışında yetkisiz erişim sağlamayacağını; Site’ye Qpien’in ve üçüncü kişilerin bilgisayar sistemlerine, cihazlarına ve yazılımlarına zarar verecek dosyalar veya hukuka aykırı İçerikler (Kullanıcı’nın üzerinde kullanma hakkıolmayan telif hakkıyla korunan veya ticari sır niteliğinde olan İçerikler ve diğer materyallerde dahil olmak üzere) aktarmayacağını ve yüklemeyeceğini; hizmetlerin sunulmasında veya Site’nin çalışmasında kullanılan bilgisayar programlarını olağan kullanım için mutlak olarak gerekli olmadığı sürece değiştirmeyeceğini, kopyalamayacağını, uyarlamayacağını, çoğaltmayacağını, kaynak kodu oluşturmayacağını veya tersine mühendislik işlemleri yapmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.9. Kullanıcı, Uygulama’yı kullanmasının aylık işlem ve saklama hacimleri de dahil olmak üzere kısıtlamalara tabi olabileceğini kabul eder. Söz konusu kısıtlamalar Uygulama içinde belirtilecektir.

4.10. Kullanıcı, Uygulama’ya yüklenen İçerikler’in kopyalarını saklayacaktır. Qpien, verikaybını önlemek için gerekli politika, yasal yükümlülükler ve usullere uymakla beraber, İçerik’in kaybının söz konusu olmayacağına dair garanti vermemektedir. Qpien, nasıl ortaya çıktığına bakılmaksızın İçerik’in kaybından sorumlu değildir.

4.11. Qpien, Kullanıcı tarafından kendisi ile paylaşılan bilgi ve verileri işbu Sözleşme’ye ekniteliğinde olan “Gizlilik Politikası” kapsamında saklayacak ve kullanacaktır. Kullanıcı, Qpien’in yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde Kullanıcı’nın kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabileceğini kabuleder. Bunun dışında Kullanıcı’ya ve Kullanıcı tarafından Site üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ait bilgiler Kullanıcı’nın güvenliği ve bazı istatistiki değerlendirmeler için kullanılabilecektir. Qpien ayrıca, müşteri bilgisi dahilinde ya da onayıyla, bilgilendirme e-postası gönderme, ödeme bilgisi paylaşma gibi talep edilen hizmetleri sağlamak için İçerik’i diğer kullanıcılarla ve üçüncü kişilerle paylaşma hakkına sahiptir. Bu bilgiler ayrıca bir veritabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilecek ve Qpien, Kullanıcı’nın söz konusu kullanım ve işlem bilgilerini performans değerlendirmeleri, Qpien’in ve iş ortaklarının pazarlama kampanyaları, yıllık raporlar ve benzeri işlemler için (bunlar için gerekli olan süreboyunca söz konusu verilerin anonim hale getirilmesiyle birlikte) kullanabilecektir. Kullanıcı, İçerik ve diğer bilgilerin Qpien veya üçüncü kişiler tarafından Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veri merkezlerinde saklanabileceğini kabul eder.

4.12. Uygulama’ya ilişkin teknik sorunlar çıkması halinde Kullanıcı, Qpien ile iletişime geçmeden önce sorunu tespit ve teşhis etmek için makul çabayı sarf edecektir. Kullanıcı’nınteknik destek ihtiyacının devam etmesi halinde gerekli destek, Site, Uygulama veya diğer uygun kanallardan sağlanacaktır.

4.13. Kullanıcı’ya Site üzerinden iletişim araçları (forum, sohbet araçları veya mesaj merkezi gibi) sağlanması durumunda Kullanıcı bu iletişim araçlarını yalnızca hukuka uygun amaçlar çerçevesinde kullanacağını beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, söz konusu iletişim araçlarını ürün ve hizmet satışı, karşı tarafın rızası olmadan gönderilen e-postalar, üçüncü kişilerin yazılım ve bilgisayar sistemlerine zarar verebilecek dosyalar, diğer kullanıcılar bakımından hakaret içeren içerikler veya hukuka aykırı her türlü içerik de dahil olmak üzere Uygulamaamacı dışında materyaller paylaşmak için kullanmayacaktır. Kullanıcı, Site üzerinden gerçekleştirdiği her türlü iletişim bakımından bunu yapma yetkisine sahip olduğunu taahhüteder. Qpien’in Site üzerinden gerçekleştirilen iletişimlerin uygunluğunu veya bunların Uygulama’nın kullanım amaçlarına yönelik olduğunu kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Uygulama üzerinden erişilen veya Uygulama’ya ilişkin olarak kullanılan diğer web tabanlı iletişim araçları bakımından da Kullanıcı, Site üzerinden sağlanan iletişim araçlarını kullanırken göstermekle yükümlü olduğu özeni gösterecektir. Qpien, Site üzerinden sağladığı iletişim araçlarını kendi takdirine bağlı olarak dilediği zaman kaldırma hakkına sahiptir.

4.14. Qpien, herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eklerini revize etme hakkına sahip olup, bu hakkın kullanılması halinde ilgili değişiklik Kullanıcı tarafından Site’nin bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir. Kullanıcı’nın söz konusu değişiklikleri kabul etmemesi halinde işbu Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshetme hakkı saklıdır.

4.15. Kullanıcı, Kullanıcı hesabını ve işbu Sözleşme ile Site kullanımından doğan hak ve yükümlülüklerini herhangi bir şekilde üçüncü bir kişiye devir veya temlik edemez.

4.16. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve Site kapsamında yer alan diğer koşul ve şartlar ile bukapsamdaki beyan ve taahhütlerine aykırı davranması halinde Qpien Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alma veya Sözleşme’yi aşağıda belirtilen şekilde feshederek kullanıcı statüsünü buşekilde sona erdirme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda Qpien’in söz konusu aykırılıktan doğan zararlarının Kullanıcı’dan talep hakkı saklıdır.

4.17. Qpien, ürün özelliklerinde ve ücretlerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Ödeme Koşulları

5.1. Kullanıcı Uygulama’dan ancak Site’de beyan edilen ücretleri, yine Site’de beyan edilen ödeme koşulları ve araçları ile tam ve eksiksiz olarak ödemesi karşılığında faydalanabilecektir.

5.2. Kullanıcı, Uygulama’yı Site’de belirtilecek süre boyunca ücret ödemede nkullanabilecektir. Söz konusu ücretsiz deneme periyodunun bitimiyle ve ödeme yöntemi girildikten sonra Kullanıcı’nın üyeliği, hizmet seviyesi, işlevsellik ve kampanyalar sözleşme süresine göre belirlenecek ve ücretli üyelik haline gelecektir. Uygulama’ya ilişkin ücretler, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri Site’nin ilgili bölümlerinde ilan edilecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, Qpien tarafından aksi öngörülmedikçe, ilgili sözleşmeli üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik süresi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları yeni üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

5.3. Kullanıcı tarafından periyot bitiminden 14 (on dört) gün öncesine kadar aksi talep edilmediği sürece her periyodun bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği otomatik olarak yenilenecektir.

5.4. Qpien, Kullanıcı tarafından iletilen iletişim adresine, üyelik döneminin başlangıcında kullanım ücretlerine ilişkin faturayı elektronik ortamdan e-fatura veya e-arşiv fatura olarakiletecektir. Ön ödemeli üyeliklerde tüm faturalar o dönemki üyelik dönemine ilişkin ücretleri içerecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura kesildiği an ödemek durumundadır. Yıllıkve aylık aboneliklerde Qpien yeni dönem aboneliğinin ücretini yeni dönem başlangıcını takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde alamadığı durumlarda, Kullanıcı’nın aldığı uygulama hizmetini durdurabilir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

5.5. Kullanıcı, Qpien veya Qpien tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Qpien’e aittir. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya Site ve Uygulama’yı kullanmak üzere kişiye özel, dünya çapında, telifsiz, devredilemez ve münhasır olmayan lisans verilmektedir. Sözleşme ve Site’ye ilişkin diğer koşullardaki hiçbir hüküm Site ve Uygulama’ya ilişkin hakların vemenfaatlerin Kullanıcı’ya devredildiği şeklinde yorumlanamaz. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında Qpien’e Kullanıcı’nın Uygulama’ya erişimi, Uygulama’yı kullanması ve hizmetlerin sağlanmasına yönelik diğer amaçlarla, bilgilerinin ve İçerik’in kullanılması, kopyalanması, iletilmesi, saklanması ve yedeğinin alınması için kullanım hakkı tanımaktadır. Qpien, hizmetlerin sağlanması amacıyla İçerik’e ilişkin olarak üçüncü kişi geliştiricilere alt lisans verme hakkına sahiptir.

6.2. Kullanıcı, hiçbir şekilde ve nedenle Site’yi veya Uygulama’yı kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Site’ye ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Qpien’in açık izni olmaksızın Site’ye veya Site’den link verilmesi kesinlikle yasaktır.

6.3. Kullanıcı, herhangi bir şekilde Qpien’in (veya bağlı şirketlerinin) ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını vs. kullanmayacaktır.

7. Muhtelif Hükümler

7.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

7.2. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür. Sözleşme ile ekleri arasında herhangi bir çelişki olması halinde, ilgili eklerde yer alan hükümler geçerli olacaktır.

7.3. İşbu Sözleşme ve eklerinden kaynaklı uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri geçerli olacaktır.

İletişim: [email protected]